Õppe-kasvatustegevus

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID

Õppe - ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe -ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emosionaalset arengut, mille tulemusel kujunevad lapsel:  

Mitmekülgsed koostöövormid perega toetavad lapse kasvamist isiksuseks, kes on vastutusvõimeline ja käitub üldtunnustatud käitumisnormidele vastavalt.