EST RUS
 
 
 
 
Tere! Teated Personal Rühmad Lastevanematele Galerii Kontakt
Õppekava

 

 

 
 
Õppe-kasvatustegevus Prindi

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID

  • Üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, kõlbelist ja esteetilist arengut, kujundades eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Üldeesmärgi täitmiseks me:

  • loome lastele arengut soodustava keskkonna ja tagame turvatunde;
  • kujundame lastes oskuse väärtustada kodu, haridust ja tervist;
  • toetame lapse loomulikku huvi omandada teadmisi ja kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna kohta, kujundame ökoloogilist mõtteviisi;
  • kujundame lastes arusaama ohutult tegutsemise olulisusest siseruumides, õuealal, looduses ja tänaval;
  • soodustame lapse üldtunnustatud käitumis- ja korraharjumuste kujunemist - arvestamine kaaslaste ja täiskasvanutega (oskus käituda õppetunnis, looduses, peol jne);
  • toetame laste individuaalsuse ja loovuse kujunemist - igale lapsele lähenetakse kui ainulaadsele isiksusele;
  • kujundame lastes õppetöö harjumuse - oskus kuulata ja aru saada (vaatlusoskuste arendamine, tähelepanu ja püsivuse arendamine);
  • kujundame lastes arusaama töötegemise vajalikkusest ja anname elementaarsed oskused igapäevatoimingutega hakkamasaamiseks;
  • teostame koostööd suunas - laps-kodu-lasteaed-kool.


 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar  * Ülesõidu 3, 45108 Tapa, Lääne-Virumaa  * 327 7700  * vikerkaar@tapa.ee