EST RUS
 
 
 
 
Tere! Teated Personal Rühmad Lastevanematele Galerii Kontakt
Õppekava

 

 

 
 
Õppe-kasvatustegevus Prindi

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE EESMÄRGID

Õppe - ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe -ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emosionaalset arengut, mille tulemusel kujunevad lapsel:  

  • terviklik positiivne minapilt;
  • ümbritseva keskkonna mõistmine;
  • eetiline käitumine ja esmased tööharjumused;
  • õiged väärtushinnangud;
  • kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
  • mängu-, õpi- ja sotsiaalsed oskused, mis tagavad koolivalmiduse saavutamise.

Mitmekülgsed koostöövormid perega toetavad lapse kasvamist isiksuseks, kes on vastutusvõimeline ja käitub üldtunnustatud käitumisnormidele vastavalt.


 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar  * Ülesõidu 3, 45108 Tapa, Lääne-Virumaa  * 327 7700  * vikerkaar@tapa.ee