EST RUS
 
 
 
 
Tere! Teated Personal Rühmad Õppe-kasvatustegevus Galerii Kontakt
Hoolekogu
Seadusandlus

 

 

 
 
Hoolekogu Prindi

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. 

Hoolekogu koosseisu kuuluvad 2018/2019 õppeaastal:

 • Arina Mürk (Linnupoeg)
 • Sirli Reimets (Päkapikk)   
 • Evelina Sidorenko (Pääsuke)    
 • Jelena Lebedeva (Kelluke)  
 • Olga Filippova (Sipsik)
 • Lasteaia õpetajate esindaja Rita Šumljanski
 • Vallavalitsuse esindaja Anne Roos

Hoolekogu

     1. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

    2. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates

    3. Hoolekogu:      

 • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

     4.  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

     5.  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, tema asetäitja ja protokollija.

     6.  Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. 

 

»
HOOLEKOGU MOODUSTAMISE JA TEGUTSEMISE KORD


 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar  * Ülesõidu 3, 45108 Tapa, Lääne-Virumaa  * 327 7700  * vikerkaar@tapa.ee