EST RUS
 
 
 
 
Tere! Teated Personal Rühmad Õppe-kasvatustegevus Galerii Kontakt
Hoolekogu
Seadusandlus

 

 

 
 
Hoolekogu Prindi

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. 

Hoolekogu koosseisu kuuluvad 2015/2016 õppeaastal:

 • Olga Fillipova (Linnupoeg)
 • Sirli Reimets (Päkapikk)   
 • Evelina Sidorenko (Pääsuke)    
 • Olga Loberg (Kelluke)  
 • Arina Mürk (Sipsik)
 • Lasteaia õpetajate esindaja Rita Šumljanski

Hoolekogu

     1. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalisis koostööd lasteasutuse personaliga.

    2. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates

    3. Hoolekogu:      

 • kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

     4.  Hoolekogulon õigus saada juhatajalt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

     5.  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, tema asetäitja ja protokollija.

     6.  Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul. 

 Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus §24 18.02.1999.a.


 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar  * Ülesõidu 3, 45108 Tapa, Lääne-Virumaa  * 327 7700  * vikerkaar@tapa.ee